FAQ

Nie jesteś pewien jak to działa? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Można, pod warunkiem, że w zestawie hybrydowym pompa ciepła spełnia wymagania techniczne uwzględnione w programie (m.in.: klasa efektywności energetycznej, i/lub współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym), natomiast drugi element zestawu nie stanowi źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

W programie finansowane będą jedynie pompy CO (centralnego ogrzewania) lub CO + CWU.

Wysokość dofinansowania będzie zależała od rodzaju zamontowanej pompy, do 7 tyś w przypadku pompy powietrznej i do 21 tyś w przypadku pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny wysokość zostanie zwiększony do 45% kosztów kwalifikowanych.

Każda osoba wskazana na druku pełnomocnictwa.

Tak. Należy jednak mieć na uwadze, że koszt dokumentacji nie powinien być wyższy niż 5% kosztów kwalifikowanych.

Jeżeli projekt budowlany nie uwzględnia pompy ciepła, to w trakcie trwania budowy budynku (gdy nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) można go zaktualizować wraz z zawartą w nim charakterystyką energetyczną. Jeżeli natomiast zawiadomiono o zakończeniu budowy lub budynek został już oddany do użytkowania, wtedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego koszt można uwzględnić jako koszt kwalifikowany przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

 1. zgodnie z Programem przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
   (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 2. zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
 3. za przedsięwzięcie termomodernizacyjne – rozumie się:
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;
 4. liczne indywidualne interpretacje wydawane przez organy skarbowe potwierdzają, że z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać można wyłącznie, w przypadku poniesienia kosztów na budynek oddany do użytkowania (tak m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.121.2021.3.ŁS „warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej wykluczają jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie. (…)”,

uznać należy, że z ulgi termomodernizacyjnej, w tym brzmieniu zapisów Programu, będzie mógł skorzystać jedynie beneficjent Programu, który poniósł koszty związane z zakupem i montażem pompy ciepła po oddaniu budynku jednorodzinnego do użytkowania, w przypadku gdy zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. Przeniesienia pozwolenia na budowę nie można dokonać w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zakończone.

Jednym z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu jest to, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe.

Jeżeli w domu jest lub będzie kominek- otrzymanie dotacji jest możliwe pod warunkiem, że pełni on wyłącznie funkcję rekreacyjną albo ozdobną.

Funkcja ozdobna polega na tym, że kominek ma zamurowany komin spalinowy, odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić.

Kominek o funkcji rekreacyjnej nie może posiadać rozprowadzenia ciepła (ani grawitacyjnego ani mechanicznego) do innych pomieszczeń. Nie może posiadać płaszcza wodnego. Używany jest sporadycznie, a nie jako źródło ciepła w domu.

Zgodnie z programem koszty mogą być kwalifikowane od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r. W powyższym terminie wymagane jest rozpoczęcie oraz zakończenie inwestycji.

Rozpoczęcie inwestycji jest rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

Zakończenie inwestycji rozumiane jest jako zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższymi zapisami nie ma możliwości zakwalifikowania faktur zaliczkowych opłaconych przed dniem 01.01.2021 r.

Tak, protokół powinien być wystawiony na druku opublikowanym prze NFOŚiGW. Protokół ten zawiera oświadczenia zarówno Wnioskodawcy jak i wykonawcy prac.

Wykonanie odwiertów pionowych w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła, zależnie od ich głębokości, jest regulowane przez przepisy prawa geologicznego i górniczego. Wykonanie odwiertów musi być wykonane zgodnie z prawem. NFOŚiGW może się zwrócić o przesłanie posiadanych przez Wnioskodawcę wymaganych pozwoleń/zgłoszeń.

Nie ma takiej możliwości. Punkt 7.3 Warunki dofinansowania ppkt 13) informuje, że „dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej – jeśli dotyczy)”.

W Programie widnieje zapis, iż zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe). Wymogu nie stosuje się do pomp ciepła typu powietrze-powietrze.

W rozpatrywanym przypadku zamontowana pompa ciepła współpracuje w sposób dominujący z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, dlatego nie ma przeciwskazań, aby była kosztem kwalifikowanym.

Tak, koszt wykonania odwiertów można dodać jako koszt kwalifikowany składając wniosek o dofinansowanie.